• Body Surface Area:
  • Lean Body Weight:
  • وزن ایده آل:
  • BMI:
اگر نیاز به دریافت تحلیل کاملتری از وضعیت اندام خود هستید ایمیل خود را وارد کنید:

محاسبه BMI

0

طریقه ای اندازه گیری ضریب چاقی در بدن بر حسب میزان چربی بدن به قد و وزن در هربزرگسالی (زن و مرد) اندازه گیری میشود..

جنسیت:
استخوان بندی:
وزن:
قد:
سن: