سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

اين مواد غذايي را باهم نخوريد

5 پنج شنبه 9 مهر 1394
امام علي (ع): هر كس بر سختي پرهيز صبر نكند، ناتندرستي اش بدرازا مي انجامد. آيا تابحال درمورد ناسازگاري هاي غذايي چيزي شنيده ايد؟ اكثر ما در مورد رابطه ي عسل و خربزه شنيده ايم و مي دانيم كه خوردن همزمان اين دو باعث مرگ فرد مي شود.

امام علي (ع): هر كس بر سختي پرهيز صبر نكند، ناتندرستي اش بدرازا مي انجامد.

آيا تابحال درمورد ناسازگاري هاي غذايي چيزي شنيده ايد؟ اكثر ما در مورد رابطه ي عسل و خربزه شنيده ايم و مي دانيم كه خوردن همزمان اين دو باعث مرگ فرد مي شود.

بدن انسان مانند كارخانه اي عمل ميكند كه اگر مواد سوختي آن غيراستاندارد باشند، در همه قسمتهاي آن مشكلاتي بوجود مي آيد و حتي در برخي موارد مشكلاتي غير قابل جبران و پردردسر؛ پس چه بهتر است هميشه قبل از درمان پيشگيري كنيم تا وجودي سالم داشته باشيم و در نتيجه عمري طولاني تر و سرشار از شادابي.

اين غذاها را با هم نخوريد:

 • ترب با ماست
 • ماست با گوشت طيور
 • سويق (پودر بو داده حبوبات) با شيربرنج (قولنج)
 • خربزه با انبه
 • سير با پياز
 • شير با خربزه
 • مداومت بر خوردن تخم مرغ (لك صورت و طحال)
 • گوشت خام (كرم در شكم)
 • انار پس از طعام حاوي گوشت و حبوبات
 • ماست با باقالا
 • شير با انجير
 • چاي با پياز و هندوانه
 • پنير با بادام
 • سركه يا آّبليمو با ماست (لك و پيس)
 • خوردن غذاهاي سرد با سرد، گرم با گرم، گس روي گس،لطيف روي لطيف.
 • خوردن غذاهاي لزج روي لزج، سنگين روي سنگين
 • فراورده هاي لبني با ترشيجات
 • ريواس و شير (درد مفاصل، لكه ها)
 • حليم و انار (فساد معده)
 • دوغ با غوره (درد مفاصل و لكه هاي سفيد)
 • ماست و باقالاي تر (درد شكم)
 • شير و تخم مرغ (لكه هاي پوستي)
 • سوسيس و كالباس با پنير (موجب هضم سنگين، قولنج، كلفتي جداره داخلي معده)
 • سركه با عدس يا ماش
 • سركه با حليم
 • هر غذايي با خربزه و هندوانه
 • تخم مرغ با ترب
 • تره با ترب
 • شير با ترشيجات (بسته شدن شير)
 • انگور پس از كله پاچه
 • كليه گوسفند (كثافات مثانه)
 • تخم مرغ با ماهي (نقرس، قولنج، بواسير)
 • خربزه ناشتا (استرخاء)
 • كبوتربچه با سير، پياز، خردل
 • خربزه با مويز
 • خربزه با عسل
 • برنج با چيزي كه با سركه پخته شود.
 • شير با ماهي (برص – قولنج)
 • پنير تازه با ماهي

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب طب سنتي اسلامي / پرفسور حسين خيرانديش/ ناشر: ابتكار دانش/ ص145